Index Index

Cimitirul Vesel-
Epitafuri şi fotografii    

     Epitafurile prezentate aici sunt cele alese de către Johnny ca fiind reprezentative din tot materialul adunat. Selecţia a fost subiectivă şi criteriile au fost nota hazlie pe care o au (pentru a fi în acord cu denumirea de Cimitir Vesel) sau prototipicalitatea lor în contextul în care multe din teme se repetă. Pentru o colecţie mai amplă de versuri vizitaţi pagina de epitafuri a acestei secţiuni. Epitafurile au fost culese de Eliana Comănescu, Andreea Peca, Monica Serb, Octavian Rus, Johnny (Ioan Moldovan) şi cu mine (Oana Marcu). Fotografiile le puteţi găsi şi la galeria de imagini. Ele au fost realizate de Johnny (mai ales) şi de mine în mai 2002 şi decembrie 2001.
    


Mă odihnesc pe vecie
Baba lui Moşu Ilie
Pînam trăit pe lume
Mult nea plăcut vacile
Să le mulgă laptele
Şiam hrăni fetele
Viaţa o lăsai 
La 58 de ai. 1954

Eu aici mă odihnesc
Şi Pop Toader mă numesc
Drag mia fost clănitaru
Şi ţuica din paharu
Cîtm trăit păpămînt
Tot la asta mam gîndit
Să am ce bea şi a mînca
Din clanitar acînta
Dar am avut şi năcaz
Că văduv am rămas
Şi vă cînt de veselie
Nu vă cînt aşa ca mie. 
1949

Am trăit 82 de ani
Aci eu mă odihnesc
Măuris Ion mă numesc
Cîte zile am trăit
De lucru greu mam ferit
Miauvenit on ginere
Şi ma fost tot binele
Alexandru cel vestit
De mine mult sangrijit
Să-l trăiască Dumnezeu
Mai mult cît am trăit eu.
1964

Cît în lume am trăit
Turda Ion Bilta mam numit
Multe service am avut
Pădurar şi agricultor
Şi am oltoit mulţi pomi
Cooperativa de consum
De preşedinte ma pus
Am fost şi primar la sat
La toţi nu lam fost pe plac
O zis căs om rău în sat
Doră am făcut şi bine
La care o ţinut cu mine
Şi trei copii am avut
Unu de mic o murit
Şi să vă mai spun că cei
Am avut două femei
Amîn două o fost Anuţă
Şio fost tare drăguţă
Pe amîndouă leam iubit
Da vă spun leam stlcit
Dar acum imi cer ertare
De la mic şi de la mare
Trăit 66 ai. Mort la 1979

Aci odihne Pop Axente soţia lui George Titru 
A trăit 40 de ani
Cît pe lume am trăit 
De găini bine am grijit
Şi mai mult am odihnit.
1934

Sus pe dealul Baiţei
Sună-mi glasul trîmbiţei
Ce cu jale mi-a cîntat 
Să mor tînăr cu bănat
De tractor să fiu călcat
Lualar naiba tractorul
Că mi-o tăiat corpul
Şam lăsat trei copilaşi
În lume cu greu necaz
Şi pe mie mor jăli
Pă lume cît vor trăi.
În veci vei fi în gîndul nostru.
25 ai. 1982

Aici eu mă hodinesc
Pop Marie mă numesc
Alui George Deacului
Din mijlocul satului
Aş fi vrut să mai trăiesc
Şi să mai bătrînesc
Dar moartea nu ma lăsat
Şin mormînt ma aşezat
Tu moarte cu urît nume
Tînără mai dus din lume
Viaţa o lăsai la 15 ai. 
1937

Aici eu mă odihnesc
Stan Dumitru mă numesc
Dam fost Tîhu cel Bătrîn 
Vara tot am făcut fîn
Şi iarna am hodinit
Şi oile leam hrănit
Coasa mie şi cîinele
Acestea miau plăcut mie
Din a mea copilărie
Toate aceste le lăsai 
La 52 de ai.
Mr. 1938

Am trăit 49 de ani
Aiasta vreau să vă spun
Cam fost George Băsului
Cît pe lume am trăit
Multe oi am belit
Carne bunam pregătit
Carne bune nui poveste
Şi să o mîncaţ domneşte
Vă dau carne grasă tare
Saveţ poftă la mîncare 
La 1939 adormit

Aici eu mă odihnesc
Ion Griguţă mă numesc
Pîn pe lume am trăit
Tot cu pipa am dohănit
De lucru mam ferit
Cu toate că mam grijit
Boală grea mo găsit
Şi nu mult am bătrînit
Că viaţa o lăsai 
La 57 de ai. 1942

Cît în lume am trăit
Tite Grigore mam numit
Să vă spun ce santîmplat
Stînd în pat mo fulgerat
Mama rău so supărat
Unu fecior o avut
Tinerel so dus în lut
Moarte perioai şi tu
Să nu e alt fecioru
Rămas bun iubită mamă
Neom vedea la judecată
Că viaţa o lăsai la 13 ai.
M. 1943

Aici eu mă odihnesc
Stan Ileana mă numesc
Lui Dumitru Taului
Din capătul satului
Măi Toadere al meu frate
Tu ai murit mai departe
În război ai plecat
Înapoi nai returnat
Şi eu viaţa o lăsai
La 42 de ai.
Mr. 1949

Aici eu mă odihnesc
Stan Onac mă numesc
Dragi mia fost oiţele
Colea primăverile
Cînd lea crescut laptele
Şiam umplut găleţile
Haida oaie haida he
Dragă vă fie lumea
Nu ca mie sărace
Căi musai a vă lăsa
Şi viaţa. 
54 ani. 1949

Ne odihnim pe vecie
Şteţcă Toader cu soţie
Din amea copilărie
Anuţa Dori îm zice mie
Pe lume cît am trăit
Una fată am avut
Au ajuns şi la năcaz
Că fără părinţ o rămas
Moarte ma luat păcatele 
La sobă făcînd mîncare.
1950

Tr. 74 de ani Tr. 73 de ani
Ne odihnim pe vecie
George Holdiş cu soţie
Cît pă lume am trăit
În carte mult am cetit
Şi cu sipcă am dohănit
Dar copii buni am avut
Pe toţi bine iam crescut
Şi bine iam educat
Să fie de cinste în sat
Şi cît vă uitaţi la noi
Aci veţ veni şi voi.
1951

Eu aici mă odihnesc
Stan Ion Petrenjel mă numesc
Am trăit mulţi ani frumos
Şam fost tata lui Ianoş
Sfînt locaş din lemn durat
Ars au fost şi i-o am lucrat
Cu mult cumpăt şi cu rost
La acest sfînt adăpost
A trăit 87 de ani
Sa născut în 1959
Mort în 1956

Cine vre strînge avere
Crească vită cu plăcere
Şi să scoale diminiaţă
Eu aşa am fost în viaţă
Aci se odihne batrîna
Stan Anuţa Deloaie.
A trăit 78 de ani
A dormit la anu 1958

Aici eu mă odihnesc
Şteţca Ion Frîncu mă numesc
Cîtam trăit în vecie
Lucru greu mia fost dat mie
La IFET am tot lucrat
Şi vagoane am încărcat
Bani ce am cîştigat
Tot pămînt am cumpărat
Şi la colectiv le am dat
Că viaţa o lăsai la 70 de ai.
Mr. La 1958

Aici figurez şi eu
Pe cruce nepotu meu
Foaie verde de durzău
Fiscuşi Grigore am fost eu
În anul patrusprezece 
Sanceput on război rece
Trupul meu este-ngropat
În Galiţie subt on brad
Cînd în război am plecat
În napoi nam înturnat
Că dujmani mo puşcat
Şi pe loc am repsat. 
1915

Avionu mau adus
Dela spital dela Cluj
Eu aici mă odihnesc
Stan Anuţa mă numesc
Cîte zile leam avut
Grea viaţa-m petrecut
Şi grea boală am avut
Doctori mult mau tratat
În zadar au încercat
Că moarte nu mau lăsat
Pînăn pămînt mau băgat
Lavo patruzeci de ai
Viaţă o părăsai.
Mr. 1960

Aici eu mă odihnesc
Pop Anuţa mă numesc
A lu Ion Spanului
Din capătul satului
Pîn pe lume am trăit
Din casă nam pre ieşit
De mîncaream pregătit
Şi am pus în farfurii
La cei 10 ai mei copii
Eu viaţa o lăsai
La 62 de ai. 
1966

Aici eu mă odihnesc
Holdiş Dumitru mă numesc	
Cîte zile am trăit
Mulţi pomi eu am răsădit
Sub pădure ungurească
Iam grijit pomi să crească
Cînd am fost să iau folosu
Moartea miau luat cu totul
Că viaţa o lăsai la 78 de ai.
1967

Aci eu mă odihnesc
Gheorghe Anuţa mă numesc
Straturile le pliveam
Şi florile le udam
Pînă pă lume trăiam
Din a mea copilărie
Tot asta îmi plăcea mie
Cîntece şi horile
Şi stratu cu florile
Toate astea le lăsai
La 71 de ai. Mr. 1967

Aci eu mă odihnesc
Oroş Ion mă numesc
La 23 august
Şi eu la Sighet mam dus
Şi cu tren am plecat
Cineva mau aruncat
Jale mamei şi tata
Că în veci nu mă vor uita
Că viaţa o lăsai
La 18 ai la 1967.

Ios Mihaiu Braicului
Şi nepotul Băsului
Am venit şi eu moşule
Şi să dau mîna cu tine
Pînă pe lume am trăit 
Cînd am fost tînăr fecior
Mi-a puşcat rusun picior
După ce m-am însurat
Femeia neo accidentat
Tînăr văduv am rămas
Şam trăit tot cu necaz.
1968

Aici eu mă odihnesc
Stan Maria mă numesc
Cît am trăit pepămînt
Multă prescuram făcut
Aluat am frămîntat
Pîine am făcut la un sat
La patru mii de persoane
Să guste cînd lea fi foame
Vrutaş fi să mai trăiesc
Şi sămai îmbătrînesc
Dar viaţa olăsai 
La 76 de ai. Mr. 1970

Pînă pă lume am trăit
Toaderu Ioanii mă numit
Din a mea copilărie 
Caii mult mia plăcut mie
Şi nea mai plăcut una
La bufet la masă asta
Cu nevasta altuia
După lume îmi pare rău
Că prea iute am murit eu
Viaţa o părăsai la 52 de ai. 
1973

Pop Grigore a Tomi
Am avut o viaţă lungă
Cu necazuri şi furtună
Am fost vesel şi cu voe bună
Lucrînd mult timp la pădure
Cu ţupin şi cu săcure
Doctori lîngă mine a stat
Ş-am murit ne împăcat
Amărît şi supărat
De copii nemîngîiat
Nu vă plîngeţi voi urmaşi
Cuconi de nepoţ şi fraţi
Care-n lume aţi rămas
Ci uniţi-vă ca fraţi
Ca să fiţi Înalţi ca brazi.
1889-1973

Cum mă vedeţi în portret
Ionu lui Floare mă numesc
Eu în pensie am ieşit
Mam prins de găzduit
Şi vă uitaţi la mine
Cu se tîrguiesc oile bine
Măi Danciu, cioban de frunte,
Sa-mi dai oi de rasă bună
Şi tu oile mi leai dat
Şi cu ele am umblat
O grea boală am căpătat
De ea nam putut să scap
Că a fost musai a pleca
Găzdăluitul al lăsa
Că viaţa o lăsai la 64 de ai.
Mr. 1978

Aici eu mă odihnesc
Şi Stan Toader mă numesc
Vă uitaţi oamini la mine
Că miop lăcut pe lume mie
Cu caii şi oiţele
Mi-am petrecut zilele
Şi-am lucrat cît am lucrat
Pîna boala mo aflat
Şi femeia mia rămas
În lume cu greu năcaz
Şi viaţa o părăsai 
La 71 de ai.
Mort 1982.

Cît am trăit pă pămînt 
Stan Gh. Sărdacu mam numit
Cît am trăit io în lume
Mio plăcut vacile bune
Io am făcut fîn şi otavă
Ca să am la vaci pă iarnă
Io deaceea liam ţinut
Căm dădură lapte mult
Io copii nu am avut
Asta mo supărat mult
Anuţa nepoata me
Pă Marie o grijî
Şi pe mine mă jăle
Că mîndru mai petrecut
Aşa după cum ţam spus
Şi viaţa o lăsai la 88 de ai.
Mort 1982

Cît am fost pă lume vie
Anuţa Piştii îmi zica mie
Şi dacă mam măritat
Turca Anuţa mo chemat
Multa lnă io am tors
Boriasă ... am fost
Multe cerji eu am făcut
Şi turişti liam vîndut
Două fete am avut
Mărie o mărs în lut
Numai Ileana trăieşte
Pe mine mă pomeneşte
Şi tu Dioca jinere
Domnu vă daie bine
Şi văduvă am rămas
Şi amu io am plecat
Aici lîngă a meu bărbat
Că aici a fi mai bun
Nu mia traje cîte un pumn
Şi viaţa o lăsai
La 63 de ai.
Moartă 1983

Cît am trăit pe pămînt
Pop Anuţa mam numit
Fostam de trabă boreasă
Găzdoie bună la casă
Hai Ion al meu bărbat
Bine noi niam ascultat
Am fost de omenie în sat
Doi copi noi am avut
Tare  bine iam crescut
De Ion mam bucurat
Că de copil el o învăţat
Injiner la combină
Mărie nio supărat 
Că văduvă o rămas
Nepoţei mei cei draji
Pe părinţi îi ascultaţi 
Io viaţa o lăsai 
La 77 de ai.
Moartă la ani 1984.

Aici eu mă odihnesc
Pop Grigore mă numesc
Cît pe lume am trăit
Caii tare i-am iubit
Am arat, am semănat
Şi-n Gutin am lucrat
La Gutin m-am îmbolnăvit 
Şi acasă am venit 
Ani cîţi i-am mai trăit
Cu boala m-am chinuit
La cîţi medici am umblat
Dar de boală n-am scăpat
Atîta ma chinuit
Pînă ma pus în pămînt
A trăit 59 de ani.
1931-1990

În lume cît am trăit
Mult bine eu am făcut
Boala ma băgat în lut
De tînăr eu am lucrat
Tare am murit cu greu
Tot cu voi în gîndul meu
Lui Dumnezeu vă rugaţi
De el să fiţi ajutaţi
Pe mine nu mă uitaţi
Soarta aşa mia fost lăsată
Să nu fim mult laolaltă
Veniţi la mormîntul meu
Cînd va fi sufletul greu.
1947-1991

Mia plăcut tractoru
Mult dar şi şcoală am făcut
Dar să umblu la arat
Eu puţin am apucat
Cît am trăit am lucrat
Căci şi cai mi-am cumpărat
Dragă soră şi părinţi
Pe la mine să veniţi
Să vemiţi la sărbători
La mormînt să-mi puneţi flori
Căci eu viaţa o lăsai la 19 ani.
1973-1992

Ardăte focu noroc
Că nu te-am avut deloc
Tînăr orfan am rămas
Şi-am trăit tot cu năcaz
Dar daca-m crescut mare
Alt năcaz mi-a dat în cale
O grea boală ma apăsat
Şi-n pămînt ia ma băgat
Şi-am băut cu prietenii
Că ştiam că noi trăii
Pop Gheorghe zis Bătrînu
1945-1994

Ios Mihaiu lui Mihai
Năcaz mare eu aveai
Am plecat cu maşina
Şi mi-am sfîrşit  viaţa
În comuna Sărsărău
Mo aflat ceasul cel rău
Maşina a derapat
Întrun pom mo aruncat
Viaţa pe loc mio luat
Şi acum vă zic dragi părinţi
Vă rog nu vă năcăjiţi
Sfaturi bune voi miaţi dat
Numai nu leam ascultat
Cînd plecam cu maşina
Să nu măresc viteza
Şi acum văd ce-am făcut
Tînăr putrez în lut.
1994

Din a mea copilărie
Irina lui Ion îmi zicea
Mre după ce m-am măritat
Irina lui Mihai m-a strigat
Cu Toader bărbatu meu
Am fost la bine şi la rău
Dar acum ni-am despărţit 
Şi tare l-am năcăjit
Doi nepoţi am lăsat
Unu în Spania a plecat.
1932-2000

Aici eu mă odihnesc
Holdiş Toader mă numesc
Eu chelnăr la bar am fost
Pînă ce-am fost sănătos
Nu ştiu soarta me-a fost
Rea de-o fost grea viaţa
Mea mamă dragă şi-ai mei fraţi
Tare mult maţi ajutat
Cît am fost bolnav pe pat
La toţi eu vă mulţumesc
Viaţă lungă vă doresc
1952-1999[Imaginea folosita pentru background are la origine o fotografie facuta de la intrarea in cimitir]


14 dec 2002 -